FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


2048

S? d?ng các phím arrow ?? k?t h?p các ô vuông. Sau c?n s?t Flappy bird ?i qua, game 2048 ???c cho là ng??i k? nhi?m cho ngôi v? game hot nh?t trên các b?ng x?p h?ng download game c?a thi?t b? di ??ng và máy tính. M?i ngày có hàng ch?c tri?u l??t t?i và ch?i 2048 và v?n còn ti?p t?c. T?i sao 2048 l?i tr? thành m?t game gây nghi?n cho c?ng ??ng dân c? m?ng nh? v?y? 2048 Có th? nói, các trò ch?i trí tu? luôn có s?c h?p d?n không th? ch?i t?, 2048 là m?t trò ch?i gây nghi?n và thách th?c trí thông minh c?a ng??i ch?i. Tuy game có l?i ch?i r?t ??n gi?n nh?ng không d? dàng ?? b?n chi?n th?ng. B?ng cách di chuy?n lên, xu?ng, trái ph?i ô vuông ch?a các con s?, nhi?m v? c?a b?n là k?t h?p chúng b?ng các phép tính c?ng c? b?n ?? t?o thành con s? 2048 ho?c g?n ?úng v?i 2048 nh?t.N?u các ô trông b? l?p ??y nh?ng con s? 2048 v?n ch?a xu?t hi?n ngh?a là b?n ?ã thua cu?c. ?i?m s? s? ???c tính khi b?n c?ng d?n các ô vuông l?i. Game 2048 không ch? th? trí tài n?ng suy lu?n c?a b?n mà còn thúc ?em ??n cho b?n nh?ng giây phút tuy?t v?i bên b?n bè b?ng nh?ng ?i?m s? k? l?c ???c ??ng trên các trang m?ng xã h?i.  
T?i trang 2048 - Game Gi?i ?? Trí Tu? Hay Nh?t 2014 v? ?i?n tho?i

2048 - Game Gi?i ?? Trí Tu? Hay Nh?t 2014

Nhi?m v? trong game khá ??n gi?n, dùng phím m?i tên ?? di chuy?n các ô s?, k?t h?p chúng v?i nhau b?ng nh?ng phép...
( l??t t?i: 25459 ) | T?i game v?
 

Thể loại: Game hay, Game điện thoại, Kinh điển, Nổi bật, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments