FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


7 viên ngọc rồng 4

- A W D S: di chuy?n
- J: t?n công
- K: nh?y
- L: tích t? n?i l?c
- U I O: k? n?ng
  Ti?p theo lo?t game ??i kháng 7 viên ng?c r?ng tranh ??u, và 7 viên ng?c r?ng 3 b?n s? g?p l?i trong game 7 viên ng?c r?ng ph?n 4 này nh?ng nhân v?t siêu anh hùng trong b? truy?n tranh n?i ti?ng hàng ??u th? gi?i: 7 viên ng?c r?ng.
B?n có th? ch?n nhân v?t mình yêu thích nh?t ?? b?t ??u các cu?c hành trình ??y thú v? và tham gia vào nh?ng màn ??u võ ??nh cao v?i nh?ng ch??ng phép ??p m?t. M?i nhân v?t s? có nh?ng k? n?ng chi?n ??u và các ch??ng ?ánh khác nhau, n?m rõ nh?ng ?òn ?ánh này s? giúp b?n giành chi?n th?ng trong các cu?c ?? s?c tay ?ôi hay ??u v?i ??i th?.
Game có nhi?u màn ch?i ?? b?n có th? ch?n nh?: ch? ?? 1 ng??i ch?i ?? chi?n ??u ?? chinh ph?c 7 viên ng?c r?ng, ??u v?i máy ( Challenge, Vs Mode) ho?c thi ??u v?i b?n mình (Two Players )
songoku 8
game songoku 8
B?n s? ???c tr?i nghi?m m?t l?n n?a cu?c phiêu l?u tìm ki?m 7 viên ng?c r?ng ??y th? thách trong ch? ?? 1 ng??i ch?i (1 player). Ch? ?? ??u v?i máy ( Challenge, Vs Mode)  s? cho phép b?n chi?n ??u ??i kháng v?i các nhân v?t tùy ch?n, và Ch? ?? Two Players s? cho phép b?n ch?i v?i m?t ng??i b?n c?a mình.
V?i ?? h?a ??p m?t cùng nh?ng ch??ng phép vô cùng sinh ??ng, b?n s? tham gia vào các tr?n ?ánh ??nh cao v?i nh?ng nhân v?t b??c ra t? phim ho?t hình kinh ?i?n s? 1 này!
7 Viên ng?c r?ng - Nh?p Vai ??i Kháng
Son-Go-Ku ?i tìm 7 Viên ng?c r?ng và chi?n ??u ch?ng l?i Fide, Mab?...gi?i c?u trái ??t. ...


Thể loại: Game hoạt hình, Nổi bật, Trẻ em, Đối kháng
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments