FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Angry Bird

Nhi?m v? c?a b?n là phá v? h? th?ng phòng th? và tiêu di?t nh?ng con l?n. Angry Birds là game thu?c th? lo?i b?n súng ???c mô ph?ng d?a theo phiên b?n Angry Birds g?c c?a Rovio Entertainment mang m?t phong cách ??c ?áo v?i n?i d?ng sinh ??ng và vui nh?n ?ã gây ???c s?c h?p d?n l?n ??i v?i ng??i ch?i. Trong game này nhi?m v? c?a b?n là b?n h? nh?ng m?c tiêu mà game yêu c?u t??ng ?ng t?i t?ng màn ch?i b?ng cánh s? d?ng s? chim b?n có ?? làm v? khí. ?i?m s? ???c tính khi b?n b?n h? ???c m?c tiêu và s? ???c c?ng thêm khi hoàn thành màn ch?i mà s? chim game c?p cho b?n v?n còn. Game g?m nhi?u màn ch?i, m?i màn ch?i s? có nh?ng thách th?c riêng dành cho b?n, hãy th? hi?n s? khéo léo và k? thu?t b?n ?iêu luy?n b?ng cách hoàn thành các màn ch?i v?i ?i?m s? cao nh?t có th?.
T?i trang AngryBirds Rio v? ?i?n tho?i

AngryBirds Rio

Phiên b?n m?i c?a trò ch?i Angry Birds Rio ?ã có m?t. Anh em nhanh chóng dùng ?i?n tho?i Android t?i v? thôi!
( l??t t?i: 277261 ) | T?i game v? ?i?n tho?i
 

Thể loại: Bắn súng, Nổi bật, Văn phòng
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments