Mời bạn bè chơi game này
Thích game này? Nhấn
Bình luận


Anh hùng bàn phím – Clicker Heroes

Anh hùng bàn phím (Clicker Heroes ) là t?a game n?i ti?ng do R2 gi?i thi?u theo ?ó, b?n s? nh?p vai m?t ng??i anh hùng ??ng lên tiêu di?t quái v?t giành ch? dùng ?úng m?t chiêu võ b?t h? “Nh?t d??ng ch?”Ch?i game toàn màn hình

V?i l?i ch?i c?c k? ??n gi?n, b?n không c?n ph?i tham gia các c?t truy?n ph?c t?p hay h?c các môn võ phái khác nhau, nhi?m v? c?a b?n ??n gi?n là click chu?t và click th?t nhi?u ?? tiêu di?t k? thù!

Clicker Heroes 2

Trong Clicker Heroes b?n s? ??i m?t v?i hàng ngàn con quái v?t khác nhau, tiêu di?t các quái v?t s? ?em l?i cho b?n các ??ng ti?n th??ng. B?n có th? tích tr? s? vàng này ?? thuê các siêu anh hùng bàn phím khác t?i tr? giúp mình, và nâng c?p các ch?c n?ng khác giúp vi?c b?n di?t quái v?t nhanh h?n.

Clicker Heroes 3

V?i nh?ng game th? yêu thích th? lo?i game RPG, Anh hùng bàn phím –  Clicker Heroes chính là m?t game dành cho b?n.

V?i m?i 5 và 10 level b?n s? ph?i ??i m?t v?i các boss khác nhau v?i HP ngày càng l?n. Game tuy ??n gi?n nh?ng s? không d? dàng chút nào ?? b?n phá ??o ?âu nhé! 😉

B?n mu?n nhanh chóng phá ??o game này, ?ây là m?o ?? b?n có th? hack Clicker Heroes ?? có th?t nhi?u gold c?ng nh? có nh?ng anh hùng kh?ng nh?t chi?n ??u cho b?n.

T?i game Clicker Heroes

Clicker Heroes nay ?ã có phiên b?n dành cho ?i?n tho?i Android

( l??t t?i: 143910 ) | T?i game v? ?i?n tho?i

Thể loại: Chiến lược, Chơi game online, Game online, Nổi bật
Từ khóa: , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này