FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Ánh sao giáng sinh

Mô ph?ng nh?ng vì sao trên b?u tr?i ?êm giáng sinh, nhi?m v? c?a b?n là s?p x?p các 1 chùm ngôi sao thành m?t hình có ý ngh?a b?ng cách di chuy?n chu?t sao cho hình ?nh ???c hi?n lên rõ nét. N?u b?n x?p ???c càng nhanh thì s? ?i?m c?a b?n càng cao.
ánh sao giáng sinh
Nh?ng ngôi sao trên b?u tr?i luôn ?n ch?a nh?ng ?i?u bí ?n thú v? c?ng nh? bí m?t bên trong hình dáng c?a chúng. V?i trò ch?i trí tu? ánh sao giáng sinh, b?n s? tha h? khám phá nhi?u ?i?u m?i m? trong v? tr? . ?ây là d?p ?? b?n d?p phát huy t?i ?a ki?n th?c  hình h?c không gian c?a b?n và bay b?ng v?i trí t??ng c?a mình.
game ánh sao giáng sinh
B?n hãy th?t kiên nh?n và th? l?ng ??u óc ?? phát huy s? sáng t?o c?a b?n. D?n d?n game c?ng s?  t?ng d?n ?? khó nh?ng b?n c? bình t?nh nhé ! Th? s?c v?i Ch?i Game Ánh Sao Giáng Sinh nào!

Thể loại: Nổi bật, Trí tuệ
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments