Thích game này? Nhấn
Bình luận


Bắn cung 3D

B?n cung 3D s? ??a b?n ??n th? gi?i c? x?a c?a Nh?t B?n v?i ?? h?a 3D c?c ??p và công ngh? l?n ??u tiên ???c gi?i thiê? trên Luy?n Game. B?n s? c?m nh?n rõ s? s?c nét ??n t?ng chi ti?t c?a game b?n cung tuy?t v?i này!

N?i dung: B?n ?ang ???c hu?n luy?n tr? thành b?c th?y b?n cung ? Nh?t B?n. Chi?n tranh s?p x?y ra, hãy chu?n b? b?ng cách luy?n t?p, gi??ng cung lên và b?n nh?ng m?c tiêu trong nh?ng khung c?nh tuy?t ??p ? x? s? m?t tr?i m?c

L?u ý: Game ch?i t?t nh?t v?i trình duy?t Firefox và b?n c?n cài Unity tr??c khi ch?i game

V?i chrome, sau khi cài Unity, b?n copy ?o?n code sau lên trình duy?t, nh?n Enter và ch?n Enable và kh?i ??ng l?i trình duy?t ?? ch?i game: chrome://flags/#enable-npapi

 

Bow-Master-Japan-01

V?i ?? h?a 3D ??nh cao cùng âm thanh s?ng ??ng, nh?ng màn ch?i ??y thú v?, B?n cung Nh?t B?n s? th? thách tài ngh? c?a b?n và s? ?em l?i cho b?n nh?ng c?m giác c?c k? chân th?t c?a nh?ng võ s? Samurai c? x?a.

Bow-Master-Japan-03
Cách ch?i: S? d?ng chu?t ?? thao tác.

B?n có th? ch?i thêm game B?n súng cùng th? lo?i nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4 ?ây c?ng là nh?ng game r?t hay trên Luy?n game ?ang ???c các b?n tr? yêu thích.

 

Thể loại: Bắn súng, Game 3D, Nổi bật, Thể thao, Unity 3D
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này