Thích game này? Nhấn
Bình luận


Bắn gà 4 – Chicken Invaders 4

B?n gà 4 là phiên b?n m?i nh?t c?a game Game kinh ?i?n B?n gà v?i ?? h?a tuy?t ??p và âm thanh vô cùng s?ng ??ng.

Phiên b?n này c?p nh?t h? th?ng v? khí, hành tinh m?i và r?t nhi?u ??i quân gà t? v? tr? v?i nhi?u ??i hình khác nhau.

?? b?t ??u ch?i, hãy ch?n Save the World ?? b?t ??u hành trình gi?i c?u th? gi?i tr??c n?n xâm l?ng c?a l? gà tinh quái.

Cách ch?i: B?m chu?t ?? b?n, Enter ?? b?n tên l?a (r?t h?n ch? nên b?n ph?i s? d?ng th?t ?úng m?c)

?? tr? l?i menu, b?n nh?n Space.

Trailer game B?n gà 4

ch?i game b?n gà

Nhi?m v? c?a b?n trong game B?n gà 4 là tiêu di?t ?àn gà ?ang t?n công v?i v? khí là nh?ng qu? tr?ng gà, tiêu di?t b?n th? và nh?ng chi?c tàu v? tr?…. B?n c?ng s? ph?i chi?n ??u v?i Trùm trong các màn ch?i v?i trang b? v? khí c?c kh?ng.

 

Hãy cùng b?o v? hành tinh yêu quý và chi?n ??u th?t thông minh ?? ?n th?t nhi?u nh?ng chi?c ?ùi gà béo quay và v? khí t?ng c??ng ?? có th? v??t qua các màn ch?i v?i nh?ng th? thách liên t?c t?ng d?n sau m?i màn ch?i.

Cùng tr?i nghi?m game b?n gà kinh ?i?n v?i phiên b?n B?n gà 4 tuy?t ??p này và chia s? k?t qu? c?a b?n nhé!

hình ?nh game b?n gà

N?u b?n thích th? lo?i game B?n súng, thì nh?ng game nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4 ch?c ch?n s? làm b?n hài lòng.

T?i trang B?n gà v? ?i?n tho?i T?i game b?n gà

Cùng hóa ki?p cho nh?ng chú gà trên v? tr? bao la r?ng l?n ?? chúng có ích h?n v?i game B?n Gà nhé!

( l??t t?i: 483744 ) | T?i game v?

 

Thể loại: Bắn súng, Kinh điển, Nổi bật
Từ khóa: , , , , , , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này