FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Bảo vệ nhà vua

B?o v? nhà vua là m?t game c?c k? ??c ?áo, k?t h?p tài tình gi?a trò ch?i trí tu?  và game chi?n thu?t trong cùng m?t t?a game. b?o v? nhà vua Trong game B?o v? nhà vua, b?n s? ?i?u khi?n các tr?n ?ánh v?i 3 ??i quân tinh nhu?. Nhi?m v? c?a b?n là hãy tri?t tiêu nh?ng quân c? có cùng màu ?? di chuy?n ??i quân c?a mình chi?n ??u v?i ??i th?. V?i m?i n??c ?i t??ng ???ng v?i màu c?a ??i quân ?ó, b?n s? là ng??i quy?t ??nh xem màu nào s? ???c ?ánh tr? ??i th?. Tuy nhiên hãy c?n th?n, n?u quân ??ch tràn lên quá nhanh mà b?n v?n ch?a ra tay tri?t tiêu trên bàn c? chi?n l??c thì ??ng ngh?a v?i vi?c ??i quân ?ó s? b? ??i ph??ng áp ??o. Sau m?i tr?n ??u, ??i quân c?a b?n s? thu ???c vàng và chi?n l?i ph?m, hãy dùng nó ?? nâng c?p cho ng??i hùng c?a mình ?? chu?n b? s?n sàng cho các tr?n chi?n s?p t?i game b?o v? nhà vua V?i th? lo?i Game Chi?n L??c, b?n c?ng có th? th? s?c v?i Chi?n Tuy?n Phòng Th??? Ch? Empire 2?? Ch?– game ???c Vi?t Nam có l??ng ng??i ch?i cao nh?t trong nh?ng n?m g?n ?ây.

Thể loại: Chiến lược, Game hay, Nổi bật, Trí tuệ
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments