FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Bầu trời rực cháy – Bắn máy bay

S? d?ng chu?t ?? di chuy?n. Nh?n chu?t trái ?? b?n. B?u tr?i r?c cháy là t?a game hành ??ng b?n máy bay v?i ?? h?a r?t ??p, mô t? chân th?c c?nh chi?n ??u trên không. N?u b?n ?ã t?ng ch?i B?n ru?i, b?n ch?c ch?n s? thích B?u tr?i r?c cháy, ?i?u khi?n chi?c máy bay chi?n ??u ?? tiêu di?t k? thù và chinh ph?c c? b?u tr?i. Nhi?m v? c?a b?n là hoàn thành t?ng chi?n d?ch trên các vùng lãnh th? khác nhau, làm n? tung các máy bay, tàu thuy?n và c?n c? c?a quân ??ch. B?n c?ng có c? h?i nâng c?p v? khí, ??n d??c và h?i máu b?ng cách ?n nh?ng v?t ph?m trên ch?ng ???ng c?a mình. Máy bay h?y di?t Game máy bay h?y di?t
T?i trang Game B?n Máy Bay Chaos v? ?i?n tho?i

Game B?n Máy Bay Chaos

Tr?i nghi?m t?a game b?n máy bay c?c k? h?p d?n CHAOS ngay trên chính chi?c ?i?n tho?i c?a b?n. Nhanh tay t?i v?...
( l??t t?i: 30858 ) | T?i game v? ?i?n tho?i
 

Thể loại: Game hay, Hành động, Nổi bật, Văn phòng
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments