Thích game này? Nhấn
Bình luận


Bi-a online nhiều người chơi

Bi-a 8 bóng nhi?u ng??i ch?i trò ch?i bi-a online v?i c?ng ??ng l?n nh?t và có th? nói ?ây là game bi-a online hay nh?t ?ã xu?t hi?n trên Luy?n Game!

playv

B?n s? ??u v?i nh?ng ng??i ch?i th?t t? kh?p n?i trên th? gi?i và có th? tham gia các gi?i ??u ?? giành ???c ch?c vô ??ch. Khi t?ng level, b?n s? ki?m ???c ?i?m Pool Coins m?i l?n th?ng và có th? dùng Coin này ?? tùy bi?n game theo ý thích b?n nh? tùy bi?n bóng cái, g?y, bàn ch?i và trang ph?c thi ??u.

play2

?? b?t ??u ch?i, b?n ch?n ??ng nh?p b?ng Facebook ?? ??ng ký nhanh, và ngay sau ?ó, b?n ?ã chính th?c tr? thành ng??i ch?i c?a game bi-a ??nh cao này! Và ??c bi?t b?n có th? m?i b?n mình thi ??u n?u h? online, ??ng quên g?i h? link game này ?? b?n có th? so tài cao th?p v?i b?n!

play3

Game ch?i r?t t?t trên ?i?n tho?i và Ipad, b?n có th? dùng ?ng d?ng ??c QR code trên ?i?n tho?i quét code sau ?? ch?i game Bi-a 8 bóng nhi?u ng??i ch?i

bia8loqr

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

 

T?i trang Bi A 3D v? ?i?n tho?i

Bi A 3D

Bi-a 3D nay ?ã có phiên b?n dành cho ?i?n tho?i Android, còn ch?n ch? gì n?a mà không t?i ngay v? ?i?n tho?i c?a…

( l??t t?i: 143910 ) | T?i game v? ?i?n tho?i

 

Thể loại: 2 người chơi, Bi-a, Chơi game trên điện thoại, Game điện thoại, Nhiều người chơi, Nổi bật, Thể thao
Từ khóa: , , , , , , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này