FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Bi-a Sexy

Trong các game th? thao, vi?c xu?t hi?n c?a các bóng h?ng luôn làm cho b?t k? cu?c ch?i nào tr? nên hào h?ng h?n, k?ch tính h?n v?i nh?ng s? c? v? n?ng nhi?t t? khán gi?.
Luy?n Game xin gi?i thi?u v?i các b?n m?t t?a game bi-a ??y quy?n r? có tên Bi-a Sexy. B?n s? vào vai m?t ng??i ch?i bia và ch?n l?y cho mình m?t ??i th? chính là 1 trong 4 cô nàng c?c k? g?i c?m ??u trò ch?i.
game Bi-a G?i C?m
Tuy là phái n? nh?ng nh?ng ??i th? c?a b?n ??u là nh?ng tay c? chuyên nghi?p ??y. Hãy th? hi?n h?t mình kh? n?ng ?i?u bi c?a mình n?u không mu?n b? m?t m?t tr??c các nàng nhé.
Trong game nhi?m v? c?a b?n trong trò ch?i này r?t ??n gi?n. Sau khi ???c x?p bi b?n s? là ng??i ?ánh c? ??u tiên, và viên bi nào mà bi tr?ng b?n ch?m vào ??u iên thì s? tính t? ?ó ?i ví d? nh? bi s?c thì b?n s? ?ánh nh?ng bi s?c vào l?, còn n?u trúng bi tr?n thì nhi?m v? c?a b?n là ??a nh?ng qu? bi tr?n vào l?.
ch?i game Bi-a G?i C?m
N?u b?n mu?n ??u v?i các ??i th? th?t, thì game Bi-a ch?i nhi?u ng??i s? là game dành cho b?n, ch?i game bi-a nhi?u ng??i t?i ?ây
T?i trang Bi A 3D v? ?i?n tho?i

Bi A 3D

Bi-a 3D nay ?ã có phiên b?n dành cho ?i?n tho?i Android, còn ch?n ch? gì n?a mà không t?i ngay v? ?i?n tho?i c?a...
( l??t t?i: 143910 ) | T?i game v? ?i?n tho?i
   

Thể loại: Bi-a, Thể thao
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments