FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Bi Da Lỗ 8 Bóng

N?u game Ch?i bi-a online là game cho phép b?n tranh tài v?i nh?ng ng??i yêu thích bi-a trên toàn th? gi?i thì Bi Da L? 8 Bóng chính là m?t phiên b?n offline v?i ?? h?a và l?i ch?i c?c k? chân th?c! game bi da l? 8 bóng B?n s? ch?i v?i 15 viên bi bao g?m 1 viên bi ?en, m?i l??t ch?i s? bao g?m ng??i ch?i và máy tính ho?c ng??i ch?i ch?n hình th?c ch?i 2 ng??i (b?n có th? r? b?n bè ho?c ng??i thân ch?i cùng, th?t tuy?t ph?i không?. M?i ng??i s? có 1 l??t ?ánh n?u có bi vào l? thì ???c ?i thêm m?t l??t. Và n?u ai ?ó ?ánh bi ?en vào l? tr??c thì ng??i ?ó s? dành chi?n th?ng ngay l?p t?c. Ngoài ra, v?i trò ch?i này ng??i ch?i không ch? ch?i 1 hình th?c là bi da l? 8 bóng mà còn có th? ch?i bi da 15 bóng tùy ch?n ? ??u game. ch?i game bi da l? 8 bóng  

Thể loại: 2 người chơi, Bi-a, Thể thao
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments