FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Bida trên giấy

Bida là m?t môn th? thao ???c hàng tri?u ng??i trên th? gi?i yêu thích b?i l?i ch?i ?òi h?i nhi?u k? n?ng và tính t??ng tác cao gi?a nh?ng ng??i ch?i.
N?u b?n yêu thích game Bi-a online, n?i b?n có th? ??u v?i các ??i th? tr?c ti?p t? kh?p n?i trên th? gi?i v?i game Bi-a online, Bida trên gi?y s? là m?t tr?i nghi?m hoàn toàn m?i m?!
Game s? ??a b?n ??n v?i nh?ng k? ni?m h?c trò qua nh?ng d?ng c? g?n g?i v?i h?c sinh nh? chi?c bút chì, th??c k?...
C?ng nh? cách ch?i game Bi-a truy?n th?ng, b?n c?n c?n ch?nh góc và l?c ?i ?? ?ánh bóng chính xác vào l?.
Bida trên gi?y
B?n c?n ?ánh nh?ng trái bóng theo s? th? t? l?n l??t t? 1 ??n 9 xu?ng l?, m?i l??t ?úng s? ???c c?ng ?i?m, sai th? t? ho?c bi cái r?t xu?ng l? s? b? tr? ?i?m. Game có thi?t k? giao di?n sinh ??ng, m?i l? h?n h?n các trò ch?i cùng th? lo?i, l?ng ghép âm thanh sôi ??ng, chân th?c t?o c?m giác lôi cu?n cho ng??i ch?i.
Game bida trên gi?y

Thể loại: Bi-a, Thể thao
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments