FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Bình trị thiên hạ

Nhà T?n (221 - 206 tr??c Công Nguyên) là m?t tri?u ??i l?n c?a Trung Hoa. V? hoàng ?? ??u tiên c?a tri?u ??i là T?n Th?y Hoàng. Ông có công th?ng nh?t các vùng ??t c?a Trung Hoa thành m?t th? th?ng nh?t và là ng??i kh?i t?o k? ho?ch xây d?ng V?n lý tr??ng thành ?? ch?ng quân Hung Nô t? ph??ng b?c. B?n hãy vào vai v? Hoàng ?? v? ??i này ?? bình tr? thiên h?. Ch? d?n: - Dùng chu?t click ch?n quân. Click v? trí di chuy?n - B?n có th? ch?n nhi?u quân m?t lúc: Click và quét ch?n (ho?c s? d?ng Ctrl+Click). Ch?n v? trí di chuy?n - N?u b?n có m?t k? ho?ch di chuy?n. Ch?n quân và ?n Ctrl, sau ?ó v? l? trình di chuy?n - S? d?ng các phím m?i tên ?? quan sát vùng ??t - ?? t?n công, hãy ch?n quân và click vào k? ??ch mu?n ?ánh - ?? ??t chung th? ho?c pháo lên tháp, ch?n quân sau ?ó click vào tháp - Nên ?? quân bao quanh t??ng nh?m m?c ?ích t?ng s?c m?nh Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? Chi?n binh R?ng – Dragon GemBen 10 – B?o v? trái ??t c?ng là nh?ng trò ch?i cùng th? lo?i Game phiêu l?u c?c k? h?p d?n mà b?n ??ng nên b? l? vào d?p hè này nhé.

Thể loại: Chiến lược, Nhập vai, Nổi bật, Phiêu lưu
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments