FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Chiếc nón kì diệu

Chi?c nón kì di?u là game show truy?n hình th?c t? n?i ti?ng ???c ?ài truy?n hình VTV3 mua b?n quy?n và trình chi?u t? nh?ng n?m 2001 cho ??n nay. ?ây là gameshow có s?c hút r?t l?n v?i công chúng và ???c khán gi? Vi?t Nam yêu m?n trong nh?ng n?m qua. ???c mô ph?ng gi?ng nh? trò ch?i truy?n hình, ??n v?i game Chi?c nón kì di?u b?n s? thi tài v?i ng??i ch?i máy tính ?? giành gi?i th??ng cao nh?t c?a cu?c thi. M?i l??t ch?i, ng??i ch?i s? ph?i gi?i ?? câu h?i b?ng cách d?a vào s? g?i ý có s?n và ?oán các ch? cái ?? ghép thành câu tr? l?i hoàn ch?nh. V?i m?i l??t quay, n?u tr? l?i ?úng ch? cái, b?n s? nh?n ?i?m s? t??ng ???ng v?i ?i?m mà b?n quay ???c nh?ng n?u b?n quay vào ô m?t ?i?m thì l??t quay s? thu?c v? ??i ph??ng.  Game ???c ch?m chút v? m?t hình ?nh và âm thanh khá t?t nên khi ch?i Chi?c nón k? di?u, ng??i ch?i có c?m giác chân th?t và h?ng thú.  

chi?c nón kì di?uchi?c nón kì di?uchi?c nón kì di?u

game chi?c nón kì di?u  
T?i trang Chi?n Nón K? Di?u v? ?i?n tho?i

Chi?n Nón K? Di?u

Chi?c Nón K? Di?u là gameshow vui nh?n và h?p d?n v?i nh?ng ô ch? thu?c nhi?u ch? ?? thú v?, mang l?i cho b?n...
( l??t t?i: 35759 ) | T?i game v?
 

Thể loại: Nổi bật, Văn phòng
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments