FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Chiến tranh loài kiến

Dùng phím arrow ?? di chuy?n. Dùng chu?t trái ?? b?n. M?t ngày n?, V??ng qu?c ki?n xinh ??p g?p ph?i s? xâm l?ng c?a m?t t?p ?oàn côn trùng v?i ??y nh?ng k? hi?u chi?n nh? gián, b? c?ng, b? rùa, b? hung… Chi?n tranh loài ki?n B?n trong vai m?t chú ki?n ??c nhi?m ? ??u chi?n tuy?n ph?i ??i ??u v?i r?t nhi?u quân ??ch. B?n hãy di chuy?n th?t thông minh b?ng các nút m?i tên, t?n công và phòng th? h?p lý b?ng cách s? d?ng trái chu?t. B?n c?ng có th? t?n d?ng các ??a hình ?? v?a che ch?n b?o v? v?a có th? t?n công m?t cách b?t ng?   Game chi?n tranh loài ki?n Game có nhi?u màn ch?i, và m?i màn ch?i b?n s? ??i m?t v?i nhi?u k? thù h?n. V?i ?? h?a ??p và âm thanh s?ng ??ng, ch?c ch?n game Cu?c chi?n tranh c?a loài ki?n s? ??a b?n ??n v?i nh?ng pha hành ??ng b?n súng c?c k? h?p d?n! Ngoài ra, các trò ch?i nh? ??t kích – Counter strikeVõ s? giác ??uBomb It 7  là nh?ng game cùng th? lo?i mà b?n không nên b? qua n?u ?am mê th? lo?i game Hành ??ng này ??y!  

Thể loại: Chiến lược, Hành động, Trí tuệ
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments