FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Cờ tướng

Game c? t??ng thu?c th? lo?i game ?ánh c?, m?t trò ch?i ???c yêu thích b?i hàng tri?u ng??i t? c? chí kim. Ch?i game c? t??ng Ván c? ???c ti?n hành gi?a hai ng??i, m?t ng??i c?m quân tr?ng, ng??i còn l?i c?m quân ?en. M?c dích c?a m?i  ng??i là tìm m?i cách ?i quân trên bàn c? theo ?úng lu?t ?? chi?u bí hay b?t T??ng c?a ??i ph??ng và giành chi?n th?ng. M?i ván c? b?t ??u ph?i có ?? 32 quân, chia ??u cho m?i bên g?m 16 quân tr?ng (??) và 16 quân ?en g?m 7 lo?i quân: T??ng, S?, T??ng, Xe, Pháo, Mã, T?t. Ván c? ???c chia làm ba giai ?o?n: Khai cu?c, trung cu?c và tàn cu?c. Game c? t??ng B?n có th? dùng ch?c n?ng Retract ?? th?c hi?n l?i n??c ?i g?n nh?t. M?t ch?c n?ng khá hay n?a c?a game C? T??ng, ?ó là gi? l?p các tình hu?ng chi?u bí ??i ph??ng (Endgames). Khi ?ó, b?n ch? ???c cung c?p s? l??ng quân c? r?t ít ?i và ph?i tìm cách ??t ??i th? vào th? bí, không th? ph?n kháng ???c n?a ?? giành l?y ph?n th?ng. Endgames s? giúp ng??i ch?i c?i thi?n kh? n?ng quan sát và bi?n chuy?n th? c? theo h??ng có l?i cho mình. Trò ch?i còn cho phép l?u ho?c t?i l?i ván c? mà mình ?ang ch?i. R?t ti?n cho nh?ng ai b?n r?n v?i công vi?c. B?n c?ng có th? t?i trò ch?i ?ánh c? v? ?i?n tho?i  

Thể loại: Cờ, Nổi bật, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments