Thích game này? Nhấn
Bình luận


Cờ vua 2 người chơi

H??ng d?n ch?i game c? vua 2 ng??i ch?i

C?ng nh? các game c? vua khác, b?n c?ng có th? ch?n ch? ?? th?c hành ch?i c? vua b?ng cách ch?n các ??i th? nh?:

– Cody: C? b?n, làm quen v?i c? vua

– Clair: M?c ?? khó trung bình, nên ch?n ??i th? này n?u b?n mu?n ch?i C? vua nhanh chóng và không có nhi?u th?i gian nghi?n ng?m quá.

– Boris: ??i th? khá khó ch?i, dành cho các b?n trình ?? c? vua nâng cao.

Multiplayer là ch? ?? b?n thi ??u v?i ng??i th?t, b?n ch? c?n ch?n và ch?n m?t nick b?t k?, ??ng ký ch?i ho?c ??n gi?n là Login as guest ?? thi ??u mà không c?n ??ng ký.

B?n hãy ch?n ch? ?? nói trên n?u mu?n thi ??u tr?c tuy?n c? vua 2 ng??i.

B?n c?ng có th? ch?i phiên b?n game C? vua 2 ng??i ch?i, b?n thi ??u Qu?c t? v?i 1 s? tính n?ng m?i nh? Ch?n Room, g?i thách ??u t?i ??i th?, hay xem các ??i th? khác thi ??u, ch?i phiên b?n game C? vua 2 t?i ?ây

Gi?i thi?u game c? vua 2 ng??i ch?i – C? vua nhi?u ng??i ch?i

N?u b?n yêu thích game C? vua, và ?ã ch?i qua game C? vua online hay game C? vua 3D. Các game c? vua này cho phép b?n thi ??u các tr?n c? vua ??y k?ch tính và trí tu? v?i máy tính v?i ?? khó khác nhau.

B?n có mu?n ch?i c? vua v?i ng??i th?t và tr?c ti?p thi ??u v?i nh?ng ng??i yêu m?n c? vua t? kh?p n?i trên th? gi?i không?

Luy?n game xin gi?i thi?u v?i b?n phiên b?n game C? vua 2 ng??i ch?i, trò ch?i b?n có th? thi ??u tr?c ti?p v?i các ??i th? t? kh?p n?i.

co-vua-2-nguoi-choi

 

Chúc b?n luôn giành chi?n th?ng v?i game trí tu? ??nh cao này!

B?n c?ng có th? t?i trò ch?i ?ánh c? v? ?i?n tho?i

C? Th? Online 1.0.4 – Th? Gi?i Game C? Trí Tu? Vi?t

Cùng th? s?c các c? th? ? ??ng c?p qu?c t? ??y gay c?n….
Thể loại: 2 người chơi, Chơi game trên điện thoại, Cờ, Nhiều người chơi, Nổi bật, Trí tuệ
Từ khóa: ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này