Thích game này? Nhấn
Bình luận


Cờ vua 2 người chơi, đấu Quốc tế

H??ng d?n ch?i game c? vua 2 ng??i ch?i

?? tham gia ch?i c? vua v?i m?t c? th? qu?c t?, b?n ch?n m?t trong các room có trong game t??ng ?ng v?i các qu?c gia

covua2nguoi4

Sau khi vào room, b?n ch?n Challenge ?? g?i l?i thi ??u v?i ??i th?

 

 

covua2nguoi3

 

ho?c ch?n View ?? xem các c? th? thi ??u

co-vua-2-nguoi-choi-2

Gi?i thi?u game c? vua 2 ng??i ch?i, phiên b?n 2

Ti?p theo phiên b?n game C? vua online và C? vua 3D. và ??c bi?t là phiên b?n C? vua 2 ng??i ch?i cho phép b?n thi ??u v?i ng??i th?t, phiên b?n m?i này có m?t s? tính n?ng khá ??c ?áo. B?n có th? ch?n Room thi ??u, ??i th? mình thi ??u, ho?c ??n gi?n là ch?n View ?? xem các c? th? thi ??u v?i nhau.

Cùng th? s?c các c? th? ? ??ng c?p qu?c t? ??y gay c?n….
Thể loại: 2 người chơi, Cờ, Nhiều người chơi, Trí tuệ
Từ khóa: ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này