FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Cung thủ 2

B?n cung t? lâu ?ã tr? thành m?t môn th? thao yêu thích v?i ngu?n g?c t? nh?ng cu?c s?n b?n c?a vua chúa và nh?ng ng??i th? s?n. Trên Luy?n Game, b?n có th? b?t ??u rèn luy?n k? n?ng b?n cung c?a mình v?i game B?n cung 3D tuy?t ??p. Trong phiên b?n Cung th? 2 này, b?n s? tham gia tr?c ti?p ??i ??u v?i m?t cung th? khác, có th? là máy ho?c ng??i b?n c?a b?n. Ai b?n trúng ??i ph??ng và khi?n h? m?t máu tr??c s? giành chi?n th?ng. cung th? 2 Chính l?i ch?i t??ng tác này khi?n cung th? tr? thành m?t game ??y th? thách và h?p d?n, khi b?n có th? tranh tài tr?c ti?p v?i nh?ng ng??i b?n, ng??i thân quanh mình. game cung th? 2 Ngoài ra, n?u b?n là ng??i ?am mê th? lo?i game B?n súng, thì ch?c ch?n nh?ng game nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4 s? khi?n b?n hài lòng ??y.

Thể loại: 2 người chơi, Bắn súng, Kỹ năng
Từ khóa: , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments