Thích game này? Nhấn
Bình luận


Cuộc chiến gia súc

Cu?c chi?n gia súc là th? lo?i game nông tr?i k?t h?p v?i game trí tu? v?i ?? h?a r?t d? th??ng.

Nhi?m v? c?a b?n ph?i ??a h?t s? gia súc vào chu?ng ?? tránh s? h?n lo?i c?a ?ám gia súc ?ang tranh giành ch? ?.

Ngoài ra, n?u b?n thích nh?ng game mang tính trí tu? cao thì có th? ch?i thêm game Khu V??n Trên MâySolitaireXây d?ng V??ng qu?c – Protector m?t trò ch?i r?t thú v? và h?p d?n!

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

cuochiengiasuc

Cuô?c chiê?n gia su?cCuô?c chiê?n gia su?cCuô?c chiê?n gia su?c
Thể loại: Chơi game trên điện thoại, Nổi bật, Trí tuệ
Từ khóa: , , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này