FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Cuộc chiến xuyên thế kỷ 3

 Game cu?c chi?n xuyên th? k? ???c bi?t ??n nh? m?t game n?i ti?ng v?i ?? nóng không kém gì các t?a game chi?n thu?t khác trên th? tr??ng game hi?n nay. cu?c chi?n xuyên th? k? 3 Game  cu?c chi?n xuyên th? k? 3 game có nhi?u ?i?m m?i so v?i các phiên b?n tr??c. Ng??i ch?i c?n ph?i t? t?o ra ??t ?ai, c? s? v?t ch?t và các trang thi?t b? ?? ch?ng l?i s? xu?t hi?n c?a quái v?t ngoài hành tinh. Sau s? chu?n b? v? c?a c?i v?t ch?t, ng??i ch?i s? t? mình ?em quân chi?n ph?t nh?ng k? xâm l?ng. Càng ti?n sát b?n ??a c?a k? thù và tiêu di?t b?n chúng thì ti?n vàng r?i ra càng nhi?u. V?i s? ti?n ki?m ???c, b?n s? s? d?ng vào vi?c nâng c?p các máy móc hi?n ??i h?n và ti?n v? th?i ??i v?n minh h?n. Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? Sudoku 22048??u Tr??ng 100?ào vàng ?ôi c?ng là nh?ng trò ch?i c?c hay cùng th? lo?i  Game v?n phòng mà b?n ??ng nên b? l?!  

Thể loại: Chiến lược, Game hay, Nổi bật, Văn phòng
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments