FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Cuộc chiến xuyên thế kỷ

?ích cu?i c?a trò ch?i là ??i bên b?n ph?i t?n t?i và tiêu di?t ???c lô c?t c?a ??i ph??ng. Game ???c phân chia ra làm 5 th?i ??i. B?n s? chuy?n sang ???c th?i ??i ti?p theo n?u ?? ?i?m Kinh nghi?m. ?? thu ???c ?i?m này b?n c?n tiêu di?t càng nhi?u k? thù càng t?t. B?n c?ng có th? xây d?ng thêm v? khí phòng th?. Tìm và l?a ch?n v? khí phù h?p ?? có th? ch?ng tr? v?i k? thù. B?n c?ng có th? s? d?ng m?t công c? t?n công ??c bi?t và công c? này sau m?i l?n s? d?ng ph?i ch? m?t kho?ng th?i gian khôi ph?c. M?i m?t th?i ??i s? có m?t công c? t?n công ??c bi?t khác nhau. B?n không th? khôi ph?c ???c lô c?t c?a mình. Tuy v?y nó s? t? t?ng ?i?m s?c kho? m?i khi phát tri?n lên th?i ??i ti?p theo. Hãy t?p trung h?t s?c b?o v? lô c?t c?a mình. Ch? d?n: S? d?ng chu?t kích vào Menu ho?c l?a ch?n quân phù h?p.

Thể loại: Chiến lược, Hành động, Nổi bật, Văn phòng
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments