FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đặc Nhiệm Nhảy Dù

Dùng ASWD ?? di chuy?n, QE ?? thay ??i v? khí, R ?? ?óng m? b?n ?? Ti?p lo?t game Commando n?i ti?ng, ??c nhi?m nh?y dù có thêm hàng lo?t nhi?m v? m?i cho Commandos. Khác h?n so v?i các nhi?m v? m?t ??t, anh chàng ??c nhi?m l?n này s? th?c hi?n nh?ng nhi?m v? t? trên tr?c th?ng và nh?y dù xu?ng, tiêu di?t k? thù ?n n?p kh?p n?i trong các khe núi ?á. V?i lòng d?ng c?m và nh?ng k? n?ng chi?n ??u c? khôi, b?n s? giúp commando hoàn thành các m?c tiêu và tiêu di?t t?t c? quân phi?n lo?n. ??c Nhi?m Nh?y Dù Game ??c Nhi?m Nh?y Dù N?u b?n yêu thích game này, ??ng b? l? nh?ng game cùng th? lo?i game B?n súng  thú v? nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4
T?i trang Rambo Lùn v? ?i?n tho?i

Rambo Lùn

Rambo Lùn cho ?i?n tho?i Android dòng game hành ??ng nh?p vai v?i ?? h?a cùng âm thanh c?c kh?ng, các game th? là fan c?a game hành ??ng, b?n súng không th? b? qua
( l??t t?i: 55447 ) | T?i game Rambo lùn v?
 

Thể loại: Bắn súng, Game hay, Hành động, Nổi bật
Từ khóa: , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments