Thích game này? Nhấn
Bình luận


Đại chiến Tam Quốc

Trong l?ch s? Trung Hoa, có m?t th?i k? giao tranh ?? tranh giành quy?n l?c r?t quy?t li?t, ?? máu nhi?u nh?t trong l?ch s?, và ?ó chính là th?i Tam Qu?c v?i s? giao tranh kh?c li?t gi?a ba n??c là Ng?y – Th?c – Ngô.

Trong game ??i Chi?n Tam Qu?c, b?n s? ???c g?p g? nh?ng v? t??ng tài ba, nh?ng anh hùng ki?t xu?t trong th?i chi?n qu?c nh? L?u B?, Quan V?, Tào Tháo….

game ??i chi?n tam qu?c

Nhi?m v? c?a b?n là mua các t??ng l?nh và s?p x?p ?? ??i quân c?a b?n có th? ??i ??u v?i quân ??ch mà ch?u ít t?n th?t nh?t và ?ánh chi?m ???c thành c?a ??ch

hình ?nh game ??i chi?n tam qu?c

Thể loại: Chiến lược, Chơi game online, Game dàn trận, Nổi bật
Từ khóa: , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này