FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đặt bom 2 người chơi

N?u b?n yêu thích th? lo?i game ??t bom, ch?c h?n b?n s? yêu thích lo?t game trong serie game Bomb IT nh? ??t bom IT 5Bomb It 6??t bom bomb It 7. Các phiên b?n game Bom IT ??u là nh?ng game ??t bom 2 ng??i ch?i, ch? c?n b?n ch?n ch? ?? 2 players v?y là b?n tha h? ch?i game ??t bom kinh ?i?n cùng v?i b?n bè mình. B?n có th? ch?i t?t c? các game ??t bom IT t?i ?ây ??t bom t?c ?? Trong game ??t bom 2 ng??i ch?i này, b?n có th? ch?n c? 2 ch? ??, 1 ng??i ch?i và 2 ng??i ch?i. ?? nh?p cu?c, 2 ng??i ch?i b?m l?n l??t phím Space à phím Enter ?? b?t ??u ch?i game. Cách ch?i: Ch? ?? 1 ng??i ch?i S? d?ng các phím   ?? di chuy?n. B?m phím   ?? ??t boom. Ch? ?? 2 ng?i ch?i Ng??i ch?i 1: S? d?ng các phím :   ?? di chuy?n. S? d?ng phím ?? ??t bom. Ng??i ch?i 2 :S? d?ng các phím  ?? di chuy?n. B?m phím   ?? ??t boom.   ??t bom t?c ?? Nhi?m v? c?a b?n trong game này là ?i?u khi?n chú robot d? th??ng v??t qua mê cung và tiêu di?t các ??i th? khác. Hãy khéo léo ?i?u khi?n ?? robot c?a mình ?n th?t nhi?u v? khí nh? t?ng mìn, t?ng s?c m?nh ?? có nhi?u c? h?i sát th??ng ??i th? h?n. Ng??i duy nh?t còn l?i trong các màn ch?i s? là ng??i chi?n th?ng. Chúc b?n và b?n mình ch?i game ??t bom 2 ng??i ch?i này th?t thú v?. B?n có th? ch?i các game ??t bom 2 ng??i ch?i khác t?i ?ây game ??t bom t?c ??  

??t bom t?c ?? – Bom IT 2

??t bom 3 – Bomb It 3

??t Bom IT 4

??t bom IT 5

Bomb It 6

??t bom bomb It 7

 
T?i trang ??t Bom Bomberman v? ?i?n tho?i

??t Bom Bomberman

Th??ng th?c t?a game ??t bom ??y h?p d?n Bomberman ngay trên chính chi?c ?i?n tho?i Android c?a b?n. T?i ngay v?...
( l??t t?i: 87509 ) | T?i game v?
 

Thể loại: 2 người chơi, Game vui, Hành động, Nổi bật
Từ khóa: , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments