FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đặt Bom IT 4

Ti?p theo lo?t game ??t Bom IT ?ang ???c yêu thích b?i các game th? Vi?t, ??t Bom IT4 ti?p t?c ??a b?n vào th? gi?i c?a nh?ng d?ng s? ??t bom d?ng c?m ng? ngh?nh, b?n có th? ch?n ch? ?? m?t ng??i ch?i, và 2 ng??i ch?i. Cách ch?i: * Ng??i ch?i 1:- S? d?ng các phím arrow ?? di chuy?n và nh?n phím space ?? ??t bom. * Ng??i ch?i 2: - S? d?ng các phím ASDW ?? di chuy?n và phím enter ?? ??t bom. Nhi?m v? c?a b?n là ??t bom trên ???ng ?i ?? tiêu di?t các tên robot x?u xa, thu th?p ???c nhi?u v? khí và chi?n l?i ph?m ?? t?ng c??ng kh? n?ng chi?n ??u c?a mình và quyét s?ch các màn ch?i. game ??t bom it 4 V?i hình ?nh ?? h?a quen thu?c v?i nhi?u màu s?c s? làm kích thích s? thích thú c?a ng??i ch?i. Game phù h?p v?i t?t c? m?i l?a tu?i. Nhi?m v? c?a b?n trong game là hãy ??t nh?ng qu? bom vào nh?ng v? trí thích h?p, ?? chúng làm n? nh?ng t?ng ?á, ??ng th?i hãy l?y nh?ng v?t ph?m n?u có bên trong t?ng ?á ?ó ?? c?ng c? thêm s?c m?nh cho b?n thân c?ng nh? t?ng thêm l??ng ?i?m th??ng trong game nhé. M?t ?i?u thú v? n?a là game có ch? ?? ch?i dành cho 02 ng??i, r?t phù h?p n?u b?n mu?n th? s?c cùng b?n bè, ng??i yêu và th?m chí là ng??i thân trong gia ?ình n?a. Còn gì thú v? h?n sau nh?ng gi? h?c, làm vi?c c?ng th?ng. Ta l?i ???c cùng nh?ng ng??i ta yêu th??ng t?n h??ng nh?ng ni?m vui trong cu?c s?ng ph?i không nào. Ch?i t?t c? các game ??t bom t?i ?ây ch?i game ??t bom it 4

Thể loại: Game vui, Hành động
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments