Thích game này? Nhấn
Bình luận


Đặt bom online – Nhiều người chơi

Game ??t bom ?ã tr? thành game kinh ?i?n v?i các game th? Vi?t Nam t? th?i Bomber man, ??n Boom Online, và trên Luy?n Game, b?n có th? th??ng th?c các game ??t bom m?i nh?t nh? Bomb It 6??t bom IT 7??t bom 2 ng??i ch?i. Phiên b?n Game of Bombs – hay game ??t bom online nhi?u ng??i ch?i này s? ??a b?n ??n m?t tr?i nghi?m ch?a t?ng có, khi b?n s? ph?i ??i m?t v?i nh?ng cao th? ??t bom t? kh?p n?i trên th? gi?i. B?n ?ã s?n sàng ch?a?

H??ng d?n ch?i game ??t bom Online

?? ch?i game nhanh, b?n có th? ch?n Play as Guest, ho?c c?ng có th? ch?n ??ng ký v?i nick name, email và m?t kh?u ?? ch?i game lâu dài.

Ch?n nhanh: Lá c? b?t k?, Normal Room và b?m Respaw ?? b?t ??u ch?i ngay!

Cách ch?i ??t bom online: Space ?? ??t bom

choi-game-dat-bom0

B?n c?ng có th? ??ng nh?p v?i Facebook ho?c tài kho?n Google c?a b?n:

choi-game-dat-bom1

Hãy ch?n m?t lá c? có s? Latency th?p nh?t ?? ch?i ít b? lag nh?t, ho?c b?n c?ng có th? th? s?c ??u v?i các cao th? ??t bom ? US (M?), EU (Châu Âu), RU (Nga), JP (Nh?t b?n)…

choi-game-dat-bom2

Hãy ch?n ch? ?? Normal ?? ch?i bình th??ng ho?c Tutorial n?u b?n c?m th?y c?n luy?n t?p.

choi-game-dat-bom3

Ch?n Respaw, và b?n ?ã b?t ??u cu?c chinh chi?n trong game ??t bom online ??y thú v? này. Hãy giúp nhân v?t c?a b?n ??t bom b?ng cách b?m Space, và ?n th?t nhi?u v? khí, h? tr? ?? ?ánh b?i các chi?n binh khác t? kh?p n?i trên th? gi?i nhé!

Chúc b?n may m?n!

choi-game-dat-bom4

??t bom t?c ?? – Bom IT 2

??t bom 3 – Bomb It 3

??t Bom IT 4

??t bom IT 5

Bomb It 6

??t bom IT 7

??t bom 2 ng??i ch?i

Ch?i t?t c? các game ??t bom t?i ?ây

Thể loại: Hành động, Nhiều người chơi, Nổi bật
Từ khóa: , , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này