FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đặt Bom Thời Tam Quốc

Dùng các phím arrow ?? di chuy?n, phím space ?? ??t bom B?m Option ?? ch?n Single Player (1 ng??i ch?i) hay Multi-player (nhi?u ng??i ch?i) N?u b?n là fan c?a game Boom Online  v?i nh?ng anh chàng Bomberman chuyên ??t mìn trên giai ?i?u vui nh?n thì hãy th? tr?i nghi?m m?t trò ch?i ??t boom ?y v?i nh?ng nhân v?t t? th?i Tam Qu?c nh? L?u B?, Quan V?... nhé! game ??t bom th?i tam qu?c Nhi?m v? c?a b?n trong trò ch?i này ?ó chính là ??t bom và tiêu di?t các ??i th? khác, các game th? c?n ph?i th?t nhanh tay ?i?u khi?n các phím ?? thoát kh?i s? t?n công t? boom c?a k? thù và c?ng ph?i nhanh tay trong vi?c ??t bom ?? t?n công ng??c l?i. ch?i game ??t bom th?i tam qu?c Nh?ng v? t??ng n?i danh c?a Tam Qu?c nay ?ã ???c ho?t hình hóa trông ?áng yêu và g?n g?i h?n v?i nét v? chibi ng? ngh?nh. B?n s? th?y m?t game ??t bom theo phong cách hoàn toàn m?i, thú v? và ??y vui nh?n! Ch?i t?t c? các game ??t bom t?i ?ây

Thể loại: 2 người chơi, Game vui, Nhiều người chơi, Trí tuệ
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments