FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đấu trường Kim cương

??u tr??ng Kim c??ng là game trí tu? c?c hay n?i b?n s? thi ??u v?i nh?ng phù th?y là nh?ng ??i th? th?t t? kh?p n?i trên th? gi?i. ?ây là gi?i ??u l?n n?i các game th? có c? h?i th? hi?n tài n?ng và trí tu? c?a mình ?? chinh ph?c các ??i th? và giành chi?n th?ng manamancers Nhi?m v? c?a b?n là ?ánh b?i t?t c? ??i th? dùng các chi?n thu?t t?t nh?t, n?u b?n chi?n th?ng, b?n s? nh?n ???c Gold ?? nâng c?p v? khí, áo giáp hay bình s?c kh?e (potions). Game d?a trên l?i ch?i c?a game Kim c??ng kinh ?i?n, b?n ghép 3 viên ?á quý gi?ng nhau ?? kích ho?t s?c m?nh c?a chúng. M?i viên ?á quý s? có s?c m?nh khác nhau, khi b?n s?u t?p ?? s? l??ng ?á quý cùng lo?i, b?n s? t?o nên ?òn t?n công ??C BI?T ?? ?ánh b?i ??i ph??ng. V?i l?i ch?i theo l??t ??y h?p d?n, ??u tr??ng Kim c??ng ch?c ch?n s? là m?t trong nh?ng game hay nh?t trên Luy?n Game! ?ây là game nhi?u ng??i ch?i nên b?n có th? ch?i v?i ??i th? th?t, ho?c t?o m?t game riêng (Private game) ?? m?i b?n mình tr?c ti?p thi ??u! Hãy ch?i game, tùy bi?n avatar c?a b?n, k?t b?n v?i b?n bè kh?p n?m châu và tr? thành ng??i chi?n th?ng! mana2
T?i trang Kim C??ng v? ?i?n tho?i

 T?i Kim C??ng cho ?i?n tho?i

 Phiên b?n game Kim c??ng HD hot nh?t trên ?i?n tho?i di ??ng hi?n nay
 ( l??t t?i: 274805 ) T?i game Kim c??ng v? (?i?n tho?i Android) T?i game Kim c??ng v? (?i?n tho?i th??ng)


Thể loại: 2 người chơi, Game kim cương, Nhiều người chơi, Nổi bật, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments