FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đột kích 4

Trong game ??t kích 4, b?n s? là thành viên c?a m?t nhóm ??c nhi?m là nh?ng x? th? hàng ??u tham gia các chi?n d?ch ch?ng kh?ng b? và các b?ng ??ng t?i ph?m. Hãy th? hi?n tài x? th? c?a b?n ?? tiêu di?t quân ??ch, không ch? ?ông mà còn hung hãn và r?t gi?i trong các chi?n thu?t ?n n?p và b?n tr?. ??t kích 4 Bí quy?t ?? b?n dành chi?n th?ng trong trò ch?i b?n súng này chính là thao tác ng?m b?n chính xác và nhanh g?n, t?n công ch? ??ng tr??c khi b? k? thù b?n tr? làm b?n m?t máu. Hãy tham gia nh?ng tr?n chi?n v?i nh?ng pha hành ??ng ??u súng ??nh cao ??y k?ch tính này và hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? c?a b?n! Game ??t kích 4 Ngoài ra, còn có nh?ng game cùng th? lo?i game B?n súng nh? game ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4 c?ng là nh?ng game thú v? không kém ??y.
??t Kích ??t Kích M?t game b?n súng d? ch?i phù h?p v?i nhi?u dòng máy ch?y h? ?i?u hành Android. M?t ng?n ??i bình yên, m?t b? bi?n thanh bình...Nay ?ã tr? thành chi?n tr??ng máu l?a. B?n có ph?i là chi?n binh d?ng c?m ?? ?em m?i th? tr? l?i nh? x?a không? Cách ch?i ??n gi?n (nghiêng trái ngiêng ph?i ?? bán súng tiêu di?t k? thù). H? th?ng v? khí + nhi?m v? phong phú v?i 3 h? ch?i ??m b?o ?em l?i s? thú v? cho b?n.  T?i Game ??t kích.apk (cài ??t máy Android)


Thể loại: Bắn súng
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments