FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đột kích – Counter strike

??t Kích – Counter Strike  là game thu?c dòng th? lo?i game b?n súng ???c r?t nhi?u ng??i yêu thích, ??c bi?t là các b?n tr?. Trong phiên b?n này, game ???c nâng c?p v?i nhi?u tính n?ng thú v? ?? b?t ??u ch?i game ??t Kích – Counter Strike, b?n c?n b?n h? toàn b? quân ??ch tr??c khi chúng b?n b?n, m?t nhi?m v? h?t s?c là gian nan n?u nh? b?n không ?? nhanh tay. Hình ?nh trong game ???c thi?t k? linh ho?t và ng??i ch?i có nhi?u ch? ?? ?? ch?n b?n. ?i?u khi?n: B?n dùng R ?? load l?i ??n 1, 2 và Q ?? chuy?n ??i v? khí F ?? dùng Flash bang
T?i trang Game B?n Súng Counter Strike v? ?i?n tho?i

Game B?n Súng Counter Strike

Game B?n nhau Counter Strike - Half Life quá ??nh. Nhanh tay t?i v? d? yêu nào!
( l??t t?i: 189818 ) | T?i game Counter Strike - Half Life v?
 T?i game ??t kích 3D v? ?i?n tho?i ??t Kích 3D là 1 game thu?c th? lo?i hành ??ng c?c hay không th? b? qua. Game v?i ?? h?a 3D c?c ??p mang l?i c?m giác nh? th?t cho ng??i ch?i, cùng v?i nh?ng góc b?n khác nhau, không gi?i h?n. Nhi?m v? c?a b?n là tiêu di?t nh?ng k? ??ch b?ng các thao tác ng?m và b?n chính xác vào các m?c tiêu ?ang di ??ng. Hãy cùng chi?n ??u và t?n h??ng c?m giác làm 1 x? th? ?ích th?c v?i game ??t Kích 3D. ??T KÍCH 3D - Game b?n súng c?c h?p d?n: - ?? H?a 3D tuy?t ??p - Âm nh?c và hi?u ?ng trung th?c - Tr? thành x? th? ?ích th?c v?i h? th?ng v? khí hoành tráng - Tr?i nghi?m c?m giác b?n súng nh? th?t Tính n?ng: - Shop: N?i mua v? khí, bình máu và nâng c?p v? khí. Ng??i ch?i có th? mua t?t c? m?i th? trong shop b?ng ti?n ?o. - Ch?n b?n ??: M?i khi ch?n ch?i game. Ng??i ch?i có th? ch?n map. Hi?n t?i game h? tr? 2 map là sa m?c và thành ph?. - Nhi?m v?: Ng??i ch?i ph?i tiêu di?t 1 s? l??ng ??ch nh?t ??nh ?? hoàn thành nhi?m v?. S? l??ng ??ch c?n tiêu di?t t?ng theo s? th? t? nhi?m v?. - Th?c hi?n nhi?m v?: Tiêu di?t 1 tên ??ch, ng??i ch?i s? ???c t?ng 1 s? ti?n. Có nhi?u lo?i ??ch khác nhau v? m?c ?? b?n tr? và s? ti?n bonus. Trong khi ch?i, có th? mua ??n, mua bình máu. Hãy nhanh tay t?i game v? máy và cùng chi?n ??u cùng ??t Kích 3D nào!  T?i Game ??t kích.apk (cài ??t máy Android) N?u b?n thích th? lo?i game B?n súng, thì nh?ng game nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4 ch?c ch?n s? làm b?n hài lòng.

Thể loại: Bắn súng, Game hay, Hành động, Nổi bật
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments