FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đột kích

Trong game ??t kích, b?n s? vào vai c?a m?t chi?n s? ??c nhi?m qu? c?m cùng v?i ??ng ??i truy quét nh?ng tên t?i ph?m ??y nguy hi?m ?ang ?n náu t?i sào huy?t c?a chúng. V?i kh? n?ng chi?n ??u tinh nhu? và lòng d?ng c?m can tr??ng, b?n hãy th? hi?n tài b?n súng ?iêu luy?n c?a mình ?? nh?m b?n chính xác và tiêu di?t các tên t?i ph?m.

game ??t KíchV?i ?? h?a ??p và chân th?c, âm thanh s?ng ??ng, game ??t kích s? giúp b?n tr?i nghi?m nh?ng pha ?? súng ??y gay c?n và k?ch tính.

Hãy chi?n th?ng, chinh ph?c các màn ch?i và ?em l?i vinh quang cho l?c l??ng b?t kh? chi?n b?i c?a b?n!

ch?i game ??t Kích B?n có th? ch?i thêm game B?n súng cùng th? lo?i nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4 ?ây c?ng là nh?ng game r?t hay trên Luy?n game ?ang ???c các b?n tr? yêu thích.
??t Kích ??t Kích Game b?n súng ??nh cao cho ?i?n tho?i B?n có ph?i là chi?n binh d?ng c?m ?? ?em l?i yên bình cho ng?n ??i ?ang chìm trong khói l?a? Cách ch?i ??n gi?n (nghiêng trái ngiêng ph?i ?? bán súng tiêu di?t k? thù). H? th?ng v? khí + nhi?m v? phong phú v?i 3 h? ch?i ??m b?o ?em l?i s? thú v? cho b?n.  T?i Game ??t kích.apk (cài ??t máy Android)


Thể loại: Bắn súng, Hành động, Nổi bật
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments