FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Đường về nhà của gấu Teddy

Dùng phím arrow ?? di chuy?n g?u Teddy. Dùng chu?t ?? t??ng tác v?i các v?t trong game. Gia ?ình Rachy ?ang trên ???ng ?i picnic cu?i tu?n, cô ?ã ngh? ra nhi?u trò vui ?? ch?i cùng chú g?u Teddy. B?ng m?t chú nai nh?y ra gi?a ???ng, b? Rachy lách xe né chú nai nh?ng th?t không may Teddy ?ã b? r?t ra ngoài c?a s?. Rachy ?ang r?t bu?n vì s? g?u ?i l?c, b?n hãy giúp cô ?y tìm chú g?u v? qua game ???ng v? nhà c?a g?u Teddy nhé. ???ng v? nhà c?a g?u Teddy Trong trò ch?i phiêu l?u này, g?u Teddy ph?i b?ng qua ch?ng ???ng gian nan v?i nhi?u ch??ng ng?i v?t nguy hi?m. Nhi?m v? c?a b?n là ?i?u khi?n Teddy nh?y qua các h? sâu, trong tr??ng h?p không qua ???c thì b?n có th? nh? s? tr? giúp c?a các con v?t t?t b?ng trong khu r?ng. Ví d? nh? câu cá cho chim b? nông và chim s? mang b?n bay qua sông, ho?c nh? nh?ng chú cá b?c c?u v??t sông,… Game g?m nhi?u vòng ch?i v?i n?i dung khác nhau, luôn t?o b?t ng? cho ng??i ch?i b?i các tình ti?t h?p d?n, ng? ngh?nh nh? g?u b? ?àn ong ?u?i theo, hay g?u di chuy?n d??i lòng sông v?i nh?ng chi?c thang máy g? ??n s?. Trong game ???ng v? nhà c?a g?u Teddy, b?n s? th?y khâm ph?c chú g?u v?i thân hình bé xíu, nh?ng không h? nhút nhát, dù l?c trong r?ng sâu v?n luôn d?ng c?m ti?n v? phía tr??c, tìm ???ng v? nhà v?i cô ch? thân yêu. Thi?t k? minh h?a d? th??ng, n?i dung phong phú, ??c ?áo ch?c ch?n game s? là m?t món quà thú v? ?? gi?i trí, th? gi?n vào nh?ng ngày ngh? l?. Game ???ng v? nhà c?a g?u Teddy N?u b?n thích th? lo?i Game phiêu l?u, thì nh?ng game nh? Kinh ?i?n MarioCu?c phiêu l?u MaplesKinh ?i?n Contra ch?c ch?n s? làm b?n hài lòng.

Thể loại: Nổi bật, Phiêu lưu, Trẻ em, Trí tuệ
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments