FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Flappy bird

Flappy bird là là m?t t?a game có ?? h?a ??n gi?n nh?ng ?ã làm m?a làm gió trên kh?p th? gi?i v?i hàng tri?u ng??i yêu thích. B?n s? tr?i nghi?m game này trên phiên b?n web ?? hi?u t?i sao Frappy bird l?i tr? nên hot nh? v?y. Game có l?i ch?i ??n gi?n, nhi?m v? c?a b?n là ?i?u khi?n chu?t ?? ?i?u khi?n chú chim bay qua cái ?ng khói màu xanh, bay càng xa, ?i?m s? c?a b?n càng cao. M?i l?n ??p cánh s? là m?t cái click chu?t.

flappy birdFlappy bird gây nghi?n chính b?i l?i ch?i ??n gi?n nh?ng không h? d? dàng chinh ph?c, ch? c?n ch?m kh? vào ?ng khói là game over. Và n?u b?n không click chu?t k?p, chim c?ng lao xu?ng và game c?ng over.

 

B?n c?n luy?n t?p nhi?u ?? làm quen v?i nh?p ?? c?a chú chim b?t tr? này.

Hãy th? xem b?n bay ???c bao xa và cùng tr?i nghi?m m?t t?a game Vi?t ???c n?i ti?ng kh?p n?i trên th? gi?i!

game flappy bird Game m?i nh?t c?a Nguy?n Hà ?ông là  Swing Copters 2 , b?n có th? t?i Swing Copters 2 cho ?i?n tho?i t?i ?ây! ho?c ch?i online game Swing Copters t?i ?ây.
Flappy Bird - Chinh Ph?c Loài Chim Khó Tính
Game quen thu?c, ?ang làm m?a gió trên c?ng ??ng Vi?t nam và th? gi?i vì ?? khó và h?p d?n....


Thể loại: Game vui, Kinh điển, Kỹ năng, Nổi bật
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments