FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


GAME POKEMON PHÒNG THỦ 2

  Game POKEMON PHONG THU 2 no?i vê? mô?t con pokemon a?c ?ô?c va? c??c ky? thông minh  ?ang co? kê? hoa?ch chiê?m ?â?t ?ai cu?a con ng???i .?ây la? thê? loa?i game ha?nh ?ô?ng va? co? nhiê?u th?? tha?ch h??a he?n cho ba?n nh??ng phu?t giây thoa?i ma?i sau gi?? nghi? ng?i th? gia?n. game pokemon phòng th? 2 Cu?ng ti?m hiê?u ca?ch ch?i Game Pokemon 2 na?y nhe?! Nhi?m v? c?a b?n trong game là c?c k? ??n gi?n, hãy s? d?ng nh?ng tháp phòng th? ?? tiêu di?t h?t các lo?i pokemon ?ó. Tuy nhiên, ?i?u ??c bi?t là trong game có 06 tháp phòng th? v?i ??c tính c?a l?a, n??c, ??t, ?i?n, lá và làm ch?m t??ng ?ng v?i 6 lo?i pokemon. Hãy tính toán th?t k? l??ng, vì ch? có nh?ng tháp phòng th? có ??c tính kh?c ch? v?i lo?i pokemon ?ang trên ???ng ?i m?i có th? tiêu di?t chúng m?t cách nhanh chóng. Trong game, B?n có có 5 m?ng, t??ng ?ng v?i vi?c n?u ?? 5 con pokemon v??t qua ???c h? th?ng phòng th? thì b?n s? thua cu?c. Hãy c?n th?n nhé. Nh?ng pokemon có h? l?a thì kh?c v?i tháp phòng th? h? th?y… Hãy s?p x?p th?t h?p lý. pokemonphongthu22Ch?i game pokemon phòng th? 2 Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh?  Pikachu,  game B?n súng, game ?ua xe, Plants vs Zombies  c?ng là nh?ng trò ch?i cùng th? lo?i vô cùng hay mà b?n ??ng nên b? l? khi tham gia ch?i game trên Luy?n game nhé.    

Thể loại: Hành động, Phòng thủ pháo đài
Từ khóa: , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments