Thích game này? Nhấn
Bình luận


Gắp hình

G?p hình thu?c th? lo?i game Pikachu ???c r?t nhi?u ng??i yêu m?n.

V?i phiên b?n l?n này b?n s? c?m nh?n cách ch?i r?t m?i, màu s?c ?a d?ng, hình ?nh phong phú , cách ch?i ??n gi?n. Nhi?m v? c?a b?n là ghép hai hình gi?ng nhau ? ngoài cùng ?? t?o thành m?t c?p tr??c khi h?t h?n th?i gian ?? qua các màn k? ti?p.

Game ch?i ???c trên máy tính và ?i?n tho?i!

gaphinh

V?i th? lo?i Trí tu?, b?n c?ng có th? th? s?c v?i Khu V??n Trên MâySolitaireXây d?ng V??ng qu?c – Protector – game ???c Vi?t Nam có l??ng ng??i ch?i cao nh?t trong nh?ng n?m g?n ?ây.
Thể loại: Chơi game trên điện thoại, Game điện thoại, Nổi bật, Trí tuệ, Văn phòng
Từ khóa: , , , , , ,

Gửi link này cho bạn bè:

Bình luận về game này