FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Giành lại Vương quốc

3 n?m sau cu?c xâm l?ng c?a v??ng qu?c Dogfire, hi?n t?i có 3 v??ng qu?c l?n: V??ng qu?c Black Horse do v? vua x?u xa Dark Anger cai tr?, v??ng qu?c Eagle White d?n d?t b?i pháp s? White Angel và v??ng qu?c Doven do nhà vua Fayla tr? vì V??ng qu?c Doven h?ng ch?u cu?c t?n công c?a v??ng qu?c Black Horse. Nhi?u công trình b? phá h?y, dân chúng b? sát h?i. Tháp Phòng Th? c?a Doven có th? ??y lùi quân ??ch, nh?ng ?úng lúc ?ó Th?ng ??c Arthur Douglas c?a Doven b? b?t cóc. Vua Fayla vô cùng t?c gi?n và ra l?nh cho v? ??i t??ng quân lên ???ng gi?i c?u. V? ??i t??ng quân ?ó chính là b?n. Hãy cùng Harry Douglas - con trai c?a Th?ng ??c - ti?n lên ??p tan quân ??ch. Ch? d?n: S? d?ng chu?t ?i?u khi?n trò ch?i, kích chu?t vào d?ng s?, ch?n Move (di chuy?n) ho?c Attack (t?n công); khi ?ó, nh?ng ô màu xu?t hi?n hi?n th? khu v?c d?ng s? s? ???c phép ?i t?i và t?n công. (Game n?ng, b?n vui lòng ??i)

Thể loại: Chiến lược, Nổi bật
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments