FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Gumball Tìm Chữ Cái

Trong game Gumball Tìm Ch? Cái nhiêm v? c?a các bé c?ng l?n l??t dùng kính lúp ?? soi tìm các ch? cái mà game yêu c?u trong qu? th?i gian quy ??nh. Càng tìm nhanh thì ?i?m th??ng nh?n ???c càng cao và ???c nâng c?p lên level m?i.
Gumball tìm ch? cái
H? th?ng level phong phú, càng v? sau càng nhi?u th? thách khó kh?n khi mà các ch? cái ???c gumball m? c?t gi?u hay ng?y trang tinh vi, ?òi h?i ng??i ch?i ph?i th?t tinh m?t và có kh? n?ng quan sát ?iêu luy?n thì m?i phát hi?n ???c.
game Gumball tìm ch? cái
Gumball tìm ch? cái là m?t game th? tài hay ???c nhi?u bé thi?u nhi yêu thích. N?i dung v?a mang tính gi?i trí v?a giúp các bé h?c cách ghi nh? nh?ng ch? cái trong b?ng ti?ng vi?t m?t cách nhanh và d? dàng nh?t. Cùng ch?i và th? tài nhanh tay l? m?t nhé!

Thể loại: Trẻ em
Từ khóa: , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments