FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Bắn súng -Gunny Online

- S? d?ng các phím arrow ?? canh l?c b?n và di chuy?n. - Nh?p phím space ?? b?n. B?n súng Gunny là trò ch?i b?n súng vui nh?n khá quen thu?c v?i nhi?u game th? Vi?t Nam. Trong phiên b?n Gunny Online này, b?n s? ??i ??u v?i các x? th? hàng ??u th? gi?i. Hãy ch?n m?t tr?n ??u (battle) ?? tham gia và tranh tài v?i các x? th? v?i kho v? khí c?a mình. BadEggsOnline2 B?n có th? t?o tài kho?n d? dàng b?ng cách ch?n Create a new account, ho?c b?n c?ng có th? ch?n Play as Guest ?? ch?i th? tr??c! Có nhi?u ch? ?? cho b?n ch?n, 1 ??u 1, 2 ??u 2, 3 ??u 3... Hãy ch?ng minh kh? n?ng c?a b?n và cho th? gi?i bi?t tài n?ng c?a x? th? Vi?t Nam qua game Gunny Online ??nh cao này nhé BV_Screen1 B?n c?ng có th? t?i game Gunny Mobi, game b?n súng c?c ??nh v?i ?? h?a và l?i ch?i c?c k? vui nh?n cho ?i?n tho?i c?a mình t?i ?ây
Gunny Mobi - Gunbound Mobile
B?n súng Chibi c?c kute, game ???c tìm ki?m nhi?u nh?t c?a VNG...
Ngoài ra, n?u b?n là ng??i ?am mê th? lo?i game B?n súng, thì ch?c ch?n nh?ng game nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4 s? khi?n b?n hài lòng ??y.

Thể loại: 2 người chơi, Bắn súng, Chơi game online, Game hay, Game online, Nhiều người chơi, Nổi bật
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments