FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Halloween của bé

S? d?ng chu?t ?? th?c hi?n các ý t??ng c?a bé.
Halloween là l? h?i hóa trang xu?t phát t? ph??ng tây, ???c r?t nhi?u ng??i yêu thích, ??c bi?t là các bé thi?u nhi. , bé r?t vui khi ???c b?n m?i ?i d? ti?c Halloween, nh?ng cô nàng ?ang b?n kho?n không bi?t hóa trang thành nhân v?t nào, cùng tham gia và giúp bé nhé !
Trong game này, b?n có nhi?m v? giúp bé Lyly th?c hi?n nh?ng ý mu?n c?a mình trong nh?ng tình hu?ng khác nhau nh? tìm ?? ch?i khi ? nhà, d?n d?p phòng g?n gàng, s?ch s?, nghe ?i?n tho?i nh?n ???c l?i m?i ??n d? ti?c halloween..
Và sau ?ó là giúp cô bé ch?n l?a trang ph?c hóa trang ??c ?áo và ??p m?t nh?t. Tùy theo ý thích c?a bé mu?n tr? thành nhân v?t nào nàng tiên hay qu? bí ngô, ti?u qu? tinh ngh?ch …mà b?n ch?n qu?n áo và ph? ki?n ?i kèm thích h?p
Halloween c?a bé
?? chi?n th?ng b?n c?n nhanh tay hoàn thành chính xác các công vi?c, ??ng ?? bé bu?n và khóc vì ph?i ch? quá lâu.
Khi ??n d? ti?c, bé s? b??c vào m?t lâu ?ài c?, t?i ?en và rùng r?n nh? b?i nh?ng ti?ng kêu, la hét và nh?ng chú d?i bay kh?p phòng, b?n hãy b?t ?èn lên cho bé ?? s? và chu?n b? tinh th?n khám phá thêm nhi?u ?i?u b?t ng? trong l? h?i hóa trang ??y thú v? này.
Game Halloween c?a bé  

Thể loại: Bạn gái, Trẻ em
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments