FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Hiệp sĩ bắn cung

- chu?t: c?n, ch?nh l?c - Click chu?t trái ?? b?n Trong game Hi?p s? b?n cung, b?n s? tr? l?i th?i trung c? n?i nh?ng ng??i dân th??ng b? tên vua b?o chúa b?t x? treo c? hàng lo?t. B?ng tài n?ng c?a mình, hãy gi?i thoát nh?ng n?n nhân trên giá treo c? b?ng cách b?n trúng dây ?? giúp h? thoát ch?t. Vô ??ch b?n cung N?u b?n b?n trúng dây th?ng trong th?i gian nhanh nh?t có th? thì b?n s? nh?n ???c ?i?m tuy?t ??i và qua ti?p màn th? 2. Nh?ng màn v? sau m?c ?? khó s? cao d?n, ng??i c?n b?n giúp ?? s? nhi?u h?n c?ng nh? nhi?u ch??ng ng?i v?t h?n. Game vô ??ch b?n cung V?i l?i ch?i ??c ?áo, game Hi?p s? b?n cung s? không ch? th? hi?n s? hào hi?p tr??ng ngh?a c?a b?n mà còn cho th?y tài thi?n x? tuy?t v?i mà chính b?n là ng??i th? hi?n.   B?n có th? ch?i thêm game B?n súng cùng th? lo?i nh? ??t kích – Counter strikeGunny Mini, CF ??t Kích H?a K? Lân, Tr?ng Cây B?n Ma 2, Rambo Lùn 3, B?n nhau ???ng ph?, Tank – B?n t?ng kinh ?i?n, Kinh ?i?n Contra, B?n gà 4 ?ây c?ng là nh?ng game r?t hay trên Luy?n game ?ang ???c các b?n tr? yêu thích    

Thể loại: Bắn súng, Thể thao
Từ khóa: , , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments