FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Kiếm Rồng 3 online

Ki?m r?ng 3 (Epic Battle Fantasy 3) là game phiêu l?u tuy?t hay ti?p n?i theo hai phiên b?n tr??c ?ó là Ki?m r?ng 1 và Ki?m r?ng 2. B?n s? trong vai các chi?n binh d?ng c?m tham gia vào m?t cu?c phiêu l?u ??y k? bí và h?p d?n v?i vô vàn th? thách tr??c m?t. ?? b?t ??u ch?i, b?n ??i game load xong 100%, b?m Play, và ch?n Start the game already và b?m New game ?? ch?i. Có các m?c ?? Easy (D? - làm quen v?i game này), Normal (V?a - nên ch?n m?c này) và Hard (Khó). Trong Ki?m R?ng 3 (Thánh chi?n huy?n ?o 3), b?n s? tr?i nghi?m ???c m?t c?t truy?n sinh ??ng, cùng n?n nh?c du d??ng không khác gì nh?ng thiên tr??ng ca Final Fantasy b?t h?. Cách ch?i: Dùng phím m?i tên ho?c AWSD ?? di chuy?n, Space ?? t??ng tác và dùng chu?t ?? ch?i game. Phiên b?n này có nhi?u t? b?ng ti?ng Anh, vì v?y n?u b?n ch?a quen, hãy ch?i các phiên b?n tr??c ?ó ?? làm quen nhé, b?n có th? ch?i phiên b?n Ki?m R?ng 1 và Ki?m r?ng 2 ?? làm quen v?i l?i ch?i c?a game phiêu l?u ??nh cao này. rsz_1rsz_epic_battle_fantasy_3_menu B?n s? khám phá các vùng ??t v?n yên bình b? xâm chi?m b?i nh?ng quái v?t g?m ghi?c, v?n d?ng các k? n?ng c?a mình nh? T?n Công (Attack), Phòng Th?, Phép Thu?t (Magic) c?ng nh? các v?t ph?m trên ???ng ?i ?? t?ng b??c v??t qua các màn ch?i. Game Ki?m R?ng 3 (Thánh chi?n huy?n ?o 3) có ?? ho? d? th??ng ch?c ch?n s? làm b?n hào h?ng v?i nh?ng cu?c phiêu l?u phía tr??c. Hãy cùng khám phá và v??t qua các màn ch?i thú v? c?a Epic Battle Fantasy 3 nhé! Ph?n 4 c?a lo?t game Ki?m R?ng s? ???c bi?t ??n v?i tên g?i Ki?m R?ng 4 hay Thánh Ki?m Huy?n ?o 4 s? là ph?n game ti?p theo v?i m?t lo?t c?i ti?n v? ?? h?a, b?n ?? và h? th?ng item, b?n ??ng b? qua nhé! Ch?i game Ki?m R?ng 4 t?i ?ây! V?i th? lo?i  Game phiêu l?u, b?n c?ng có th? th? s?c v?i ??t kích – Counter strikeVõ s? giác ??uBomb It 7 , Mario ?n n?m– game ???c Vi?t Nam có l??ng ng??i ch?i cao nh?t trong nh?ng n?m g?n ?ây.

Thể loại: Hành động, Nhập vai, Phiêu lưu
Từ khóa: , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments