FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Kiếm Rồng

Ki?m r?ng (Thánh Chi?n Huy?n ?o) – m?t game hành ??ng m?i nh?t nói v? cu?c chi?n ??u c?a ng??i c? ??i v?i nh?ng con quái thú. Ch?i game và tr? v? quá kh? qua game ki?m r?ng, tham gia vào cu?c chi?n ?? giúp con ng??i chi?n th?ng cái x?u! ki?m r?ng Có m?t thanh ki?m th?n bí mang tên là ki?m r?ng, nó có phép thu?t di?u k? có th? tiêu di?t ???c yêu ma, quái thú. Hai v? pháp s? ?ã s? d?ng nh?ng b?o b?i c?a mình ?? tiêu di?t nh?ng con quái thú.game ki?m r?ng Nhi?m v? c?a b?n trong Ki?m R?ng 1 (Thánh Chi?n Huy?n ?o 1) ?ó là ?óng vai hai pháp s? ?ó ?? tiêu di?t yêu ma. Tr??c khi chi?n ??u thì ph?i ch?n ph??ng th?c t?n công và xác ??nh v? trí ?? tiêu di?t quái thú. Khi tiêu di?t ???c chúng thì b?n s? có ti?n, dùng s? ti?n ?ó ?? mua thêm k? n?ng khác ?? ph?c v? cho cu?c chi?n c?a mình nhé! Ph?i có s? tính toán trong chi?n ??u ?? h?n ch? s? t?n hao v? s?c l?c nh?t.ch?i game ki?m r?ng B?n có th? ch?i phiên b?n Ki?m R?ng 2Ki?m R?ng 3 v?i c?t truy?n h?p d?n và nh?ng cu?c phiêu l?u lôi cu?n không kém. V?i th? lo?i  Game phiêu l?u, b?n c?ng có th? th? s?c v?i Pikachu phiêu l?uTi?u quái Sonic 2Mario ?n n?m– game ???c Vi?t Nam có l??ng ng??i ch?i cao nh?t trong nh?ng n?m g?n ?ây.

Thể loại: Hành động, Nhập vai, Phiêu lưu
Từ khóa: , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments