FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Kiến về nhà mới

S? d?ng chu?t trái ?? t?n công. Ho?c dùng các phím 1 2 3 4 5 ?? s? d?ng các v? khí.
Trong game này, nhi?m v? c?a b?n là giúp ?àn ki?n ?ánh b?i nh?ng k? thù là nh?ng con v?t gian ác nh? ru?i, b?, sâu, m?i ?ang âm m?u, l?m le c??p nh?ng qu? tr?ng c?a b?y ki?n. Dùng các v? khí t? ??n s? ??n hi?n ??i nh? v?t, thu?c x?t, lá…?? tiêu di?t k? thù, ??m b?o ki?n di chuy?n an toàn mà không b? m?t tr?ng và th?c ?n.
Ki?n v? nhà m?i
Các màn ch?i v?i ?? khó càng t?ng, xu?t hi?n thêm nhi?u k? ??ch to l?n và khó tiêu di?t h?n, ?òi h?i b?n ph?i tranh th? nâng c?p nh?ng v? khí hi?n ??i và chuyên nghi?p nh?t. Càng gi?t ???c nhi?u ??ch, b?o v? ???c nhi?u tr?ng thì s? ?i?m b?n tích l?y ???c càng cao.
Game ki?n v? nhà m?i  

Thể loại: Trẻ em
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments