FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Lego Chima biến hình

Phím arrow ?? di chuy?n. Phím A ?? t?n công. Phím S ?? bi?n hình. Lego Chima bi?n hình là m?t game ho?t hình d?a theo nhân v?t Lego n?i ti?ng Chima. V?i s? k?t h?p ??y sáng t?o c?a lego siêu nhân và Chima, game s? ??a t?i cho b?n m?t cu?c phiêu l?u k? thú v?i nh?ng màn chi?n ??u ??y k?ch tính gi?a cái thi?n và cái ác. Trong trò ch?i này, b?n s? ?i?u khi?n Lego Chima trong hình d?ng m?t chi?c máy bay chi?n ??u v??t qua nhi?u ch??ng ng?i v?t, b?n ??n tiêu di?t quái v?t gian ác, b?o v? hòa bình th? gi?i. Và khi c?n thi?t thì th?t k? di?u, b?n có th? bi?n hình Chima thành m?t c? máy chi?n ??u trên b? c?c k? m?nh m? (b?m S), s?n sàng tiêu di?t b?t k? k? nào dám ?ánh giáp lá cà v?i Chima. Lego Chima bi?n hình   Game Lego Chima bi?n hình Và còn r?t nhi?u nh?ng game cùng th? lo?i Game phiêu l?u ?ang ??i b?n khám phá ??y, ??c bi?t là nh?ng game c?c k? thú v? nh? Kinh ?i?n MarioCu?c phiêu l?u MaplesKinh ?i?n Contra  

Thể loại: Game hoạt hình, Phiêu lưu, Trẻ em
Từ khóa:
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments