FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Máy bay giấy

S? d?ng chu?t ?? ch?i. Giáng sinh ?ã ??n g?n, Sandy ch? mong mu?n  là ???c ? c?nh m? trong ngày ?ông l?nh giá này. Hãy giúp chi?c máy bay gi?y mang ??c nguy?n c?a Sandy ??n v?i ông già Noel nhé. B?n hãy th? máy bay gi?y bay ???c nh?ng quãng  ???ng dài nh?t có th? ?? ??n ???c v?i ông già Noel. máy bay gi?y Trong quá trình bay, c? g?ng thu nh?t nh?ng vì sao ?? làm l? phí cho mình, v?i s? ti?n ki?m ???c b?n s? mua m?t vài v?t ph?m nh?m t?ng t?c máy bay gi?y ?? ??n v?i ông già  Noel, ?? giúp Sandy. ??ng quên ?n nh?ng chú h?c gi?y ?? bi?t bay ?? nhân ?ôi kinh nghi?m và ti?n nhé. game máy bay gi?y Bên c?nh ?ó, nh?ng game nh? Cu?c chi?n xuyên th? k?CommandosTam Qu?c Chí c?ng là nh?ng trò ch?i cùng th? lo?i game Hành ??ng h?a h?n s? mang ??n cho ng??i ch?i nhi?u c?m giác thú v? và khó quên ??y.  

Thể loại: Hành động, Kỹ năng, Nổi bật
Từ khóa: , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments