FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


GAME POKEMON ĐẠI CHIẾN

S? d?ng chu?t ?? hu?n luy?n thú và chi?n ??u. Trong game  ??u quái v?t - Monster Saga, Jack trong m?t l?n tình c? vào r?ng b?t b? cánh c?ng, ch?ng may s?y chân xu?ng m?t cái h? sâu. C?u tình c? g?p ???c Annie và nh?ng con thú kì l? c?a cô, cô bé ??n t? x? s? Ovest  ?ang trên ???ng tìm l?i quê h??ng c?a mình. Li?u Jack có th? giúp Annie và nh?ng ng??i b?n thú c?a mình v? quê h??ng an toàn? cu?c chi?n gi?a các con thú Monster Saga s? ??a b?n ??n th? gi?i c?a nh?ng chi?n binh thú tài n?ng và d? th??ng. Nhi?m v? c?a Jack là tr? thành ng??i hu?n luy?n thú ?? chi?n ??u v?i b?n quái v?t hung b?o. B?n s? ?i?u khi?n ??i quân thú c?a mình ?? ?i chi?n ??u, và sau ?ó, mua thú m?i và nâng c?p thú ?ang có ?? t?ng s?c m?nh ?ánh b?i quái thú c?a k? thù. game cu?c chi?n gi?a các con thú Ngoài ra, các trò ch?i nh? Plants vs ZombieCu?c chi?n xuyên th? k? 3 là nh?ng game cùng th? lo?i mà b?n không nên b? qua n?u ?am mê th? lo?i  game Chi?n L??c này ??y. ch?i game cu?c chi?n gi?a các con thú  

Thể loại: Chiến lược, Game dàn trận, Game hay, Hành động, Nổi bật, Trẻ em
Từ khóa: , , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments