FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Naruto đua moto

Naruto ?ua mototrò ch?i ?ua xe ???c vi?t d?a trên c?u bé Naruto c?a b? truy?n tranh Nh?t B?n cùng tên, m?t c?u bé h?u ??u nh?ng giàu lòng qu? c?m và nhân ái. V?i nh?ng di?n bi?n ti?p theo ?ang ???c tác gi? vi?t ti?p cu?c hành trình c?a Uzumaki Naruto và nh?ng ng??i b?n c?a mình, các ??c gi? c?a b? truy?n này v?n ngày ?êm ch? mong m?t ch??ng m?i s? ???c ra m?t b?n ??c nh? m?t minh ch?ng cho th?y s?c h?p d?n mà b? truy?n ?em l?i. Sau chuy?n chinh ph?t t? ch?c Akatsuki h?c ám, Naruto cùng Sakura và Sasuke t? ch?c cu?c ?ua xe moto ?? l?y l?i tinh th?n sau nh?ng bí m?t ch?n ??ng. naruto ?ua moto Nhi?m v? c?a b?n là giúp nhân v?t yêu thích c?a mình giành ???c th?ng l?i tr??c 2 ??i th? còn l?i. Naruto ?ua moto v?n trang b? ch?c n?ng tùy ch?n nhân v?t mình yêu thích nh? ?? có th? m? khóa ???c Sakura và Sasuke thì b?n ph?i ??t ???c m?t trình ?? nh?t ??nh ?? có th? ?i?u khi?n 2 nhân v?t này. V?i nh?ng ch??ng ng?i v?t gây c?n tr? c?ng nh? 2 ??i th? gi?i nh?t trong h?c vi?n làng lá, hãy th? hi?n s?c m?nh và s? thông minh c?a m?t Hokage t??ng lai. game naruto ?ua moto   game naruto ?ua moto B?n có th? ch?i thêm game ?ua xe cùng th? lo?i nh? ?ua xe moto 3D, ?ua xe 3d, ?ua xe 3D mi?n phí, ?ua Xe Môtô GP, ?ua xe ??a hình,  ?ua ô-tô 3D ???ng tr??ng?ây c?ng là nh?ng game r?t hay trên Luy?n game ?ang ???c các b?n tr? yêu thích.

Thể loại: Thể thao, Đua xe
Từ khóa: , , , , , , ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments