FavoriteLoadingThêm vào yêu thích Bình luận


Naruto RPG

Dùng arrow ?? di chuy?n. shift ?? ch?y nhanh. Q luy?n Chakra. W d?ch chuy?n t?c th?i. S ném phi tiêu. A, W, D ?? ra ?òn; WWD ?? t?o combo F phòng th?. Mang trong mình con quái v?t kh?ng l? và không th? ki?m soát ???c, Naruto luôn là cái tên b? s?n lùng nhi?u nh?t b?i nh?ng th? l?c hác ám. Nh?ng ngày bình l?ng ?ã trôi qua, gi? ?ây d??i s? c?nh báo c?a làng Gió và Làng Mây trong cu?c chi?n ch?ng l?i Oroshimaru và Akatsuki khi?n Naruto m?t l?n n?a r?i vào nguy hi?m. Nh?m b?o v? cho chính dân làng c?a mình kh?i h?a di?t vong, Hokage ?? tam m?t l?n n?a ?? nh?ng l? tr? - t??ng lai c?a làng Lá tham gia vào cu?c thi Chunnin ?? l?a ch?n ra v? th? l?nh xu?t s?c nh?t. Naruto RPG là tr?n chi?n c?a Naruto và ninja thi?u niên trên kh?p th? gi?i h?i t? v? chung m?t khát v?ng tr? thành Chunnin xu?t s?c. narutorpg Trong vai Naruto, ng??i ch?i s? l?n l??t thi ??u ??i kháng v?i các b?n h?c trong l?p. M?i m?t nhân v?t ??u có nh?ng s? tr??ng và “Thu?t” khác nhau, vì v?y tr??c khi b??c vào tr?n ??u, b?n hãy tìm hi?u k? v? th? ch?t, k? n?ng và s?c m?nh c?a t?ng ??i th? ?? d? dàng trong vi?c giành chi?n th?ng. Càng v? sau, các ??i th? s? càng m?nh v?i nhi?u chiêu th?c ??c ?áo, bên c?nh ?ó, qua m?i tr?n giành ph?n th?ng, Naruto c?ng s? h?c ???c nh?ng nh?n thu?t m?i giúp ích cho cu?c thi này. B?n có th? ch?i thêm  game Hành ??ng cùng th? lo?i nh? B?n máy bayRambo Lùn 3Dragon Ball Z Quy?t ??u?ây c?ng là nh?ng game r?t hay trên Luy?n game ?ang ???c các b?n tr? yêu thích.

Thể loại: Game hay, Hành động, Nổi bật, Đối kháng
Từ khóa: ,
Gửi link này cho bạn bè:

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Comments

Powered by Facebook Comments